İPSD - İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği

Sosyalist Gazetesi; 26 Ocak 1971 Sayı.7

 

 

İzmir ve Ankara’dan sonra

İstanbulda da

 

DİRENİŞ

Başlıyor

 

            İşsizlik ve Pahalılığı yaratan ve Yurdumuzu Ekonomik Politik zulümleri altında in­leten Amerikan Emperyaliz­mine ve yerli Ortaklarına karşı bütün Türkiyede sosyal sınıf ve tabakalarda kendini gösteren direnme eğilimi Düşünce alanından, Davranış alanına doğru kaymaya başladı. Devrimci ve Halk­tan yana çeşitli örgütler; başta İşçi Sınıfımızda olmak üzere fakir köylülerimizde, köy ve şehir küçük Burju­vazisinde Ekonomik ve Politik Krizin yarattığı bu po­tansiyeli, Devrimci açıdan değerlendirebilmek için Pratik alanda çalışmalara giriştiler. İlk olarak «İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği» İzmir İl Şubesinin Dev-Genç TÖS ve DİSK ile birlikte hazırladığı «Direniş Haftası» ndan sonra Ankarada 24 Devrimci Kuruluşun elbirliği ile başlattığı İşsizlik ve Pa­halılığı yaratanları protesto kampanyası, 30 - Ocak - Cu­ma günü yapılacak Miting ve yürüyüşle son bulacak. Bu arada İstanbulda da «İşsizlik ve pahalılıkla Savaş Derneği» Genel Merkezi, Direnişe geçmek için hazırlığa başla­dı. Öğrendiğimize göre «DİSK» de İşsizlik ve Paha­lılığı protesto için Miting yapma kararı almıştır.

Bütün bu gelişmeler gelecek için ümit vericidir Fa­kat henüz mümkün olan ve gerekli olan yapılmış değil­dir. Halk yığınlarındaki bu potansiyeli, daha iyi değer­lendirebilmek için; Devrimci Örgütler arasındaki dayanı­şmanın ve işbirliğinin daha

                                                                                                                                     (Devamı 4 ncü Sayfada)

 

Direniş Başlıyor

 

                                                                                                                                        (Baştarafı 1 nci Sayfada)

 

Plânlı ve koordine biçimde yürütülmesi gereklidir. Bü­tün Devrimci örgütlerin, çevrelerin ve kişilerin katılacağı bir «Ön toplantı>> ; bu maksada varmak için atıla­cak bir adım olur.

       Bu kritik dönemde bütün Devrimcilerin hedefi; yer yer başlayan Direnişleri bütün Türkiye’de yaygınlaştır­mak ve ondan sonra da bir «Genel Direniş» şekline dö­nüştürmek olmalıdır.

     Amerikan Emperyalizmine ve yerli ortakları Finans-Kapitalizm’e ve onların em­rindeki A.P. İktidarına kar­şı ve bunların getirmek iste­dikleri Faşist diktaya karşı, başta işçi Sınıfımız ve onunla  birlikte fakir köylülerimiz olmak üzere tüm Emekçi Halkımızı tek cephede toplayabilmek, bugünkü şartlar içinde en kolay olarak; bu sosyal sınıf ve tabakalarımızın ortak derdi olan işsizlik ve Pahalılık meselelerini Devrimci açıdan iyice değerlendirmek suratiyle mümkündür.